روسای افتخاری سمپوزیوم:

دکتر مهناز مظاهری اسدی

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست

 

 

دکتر سعید متصدی زرندی

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست

 

 

 

دبیر علمی اجرایی  سمپوزیوم:

دکتر سپیده اربابی بیدگلی

رییس انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران

 

 

 

اعضای کمیته علمی به ترتیب الفبا :

دکتر سپیده اربابی بیدگلی، عضو هیات علمی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی

مهندس شینا انصاری همدانی، مدیرکل دفتر پایش فراگیر محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست

دکتر ناصر پارسا، عضو هیات علمی مرکز جامع سرطان

دکتر سمیده خویی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر سیدمهدی رضایت سرخ­ آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهندس پریسا زیارتی، عضو هیات علمی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر صدرالدین علیپور، سرپرست دفتر پژوهش و توسعه فناوری سازمان حفاظت محیط زیست

دکتر طلعت قانع، عضو هیات علمی سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دکتر محمود قاضی خوانساری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمد کاظم کوهی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر سعید متصدی زرندی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر علی متولی زاده اردکانی، عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

دکتر مهناز مظاهری اسدی، عضو هیات علمی سازمان پژوهش ­های علمی و صنعتی ایران

دکتر سروش مدبری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر سید حسین هاشمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد رضا هرمزی نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف