اهداف انجمن:
  • مرجعيت در زمينه مواد موتاژن و کارسينوژن و هماهنگسازی فعاليت ها
  • آموزش و آگاهی رسانی عمومی
  • آموزش و آگاهی رسانی تخصصي  
  • مشارکت و پاسخ‌گويی با هدف افزايش تاثير گذاری از طريق ارتباطات موثر و مفيد با اعضا و نهادهای داخلی و بين المللي  مشارکت در فعاليت‌های علمی و پژوهشی
  • حمايت مادی و معنوی از فعاليت‌ها در زمينه‌های مرتبط با مواد موتاژن و کارسينوژن  
  • نوع بخشی به منابع مالی و سرمايه‌ای
 
خط مشی انجمن:
خط مشی اصلی انجمن انسجام بخشی، به فعاليت‌ها ی آموزشی پژوهشی و اجرايی در زمينه کنترل مواد موتاژن و کارسينوژن در سطح کشور است. انجمن متعهد است نسبت به گسترش مرزهای علمی در عين همگانی‌سازی دانش عمومی از طريق آموزش و آگاهی رسانی تخصصی و عمومی و ايجاد تعامل و رقابت علمی بين پژوهشگران و متخصصين و نهايتا کاهش ريسک ناشی از عوامل موتاژن و کارسينوژن فعال باشد.