استراتژی انجمن مواد جهش‌زای زيست محيطی ايران
برای دوره پنج ساله 1391 - 1395
 
چشم انداز انجمن:
يک انجمن علمی فعال، پويا، تاثير گذار و برخوردار از مقبوليت علمی در سطح ملی و بين المللی که بر روی جنبه‌های مختلف مواد جهش‌زای زيست‌محيطی کار می‌کند و به دنبال گسترش آگاهی‌های عمومی و تخصصی و گسترش مرزهای دانش در اين زمينه با هدف کاهش اثرات مواد جهش‌زای زيست محيطی در جامعه و محيط است و به عنوان يک مرجع علمی و فنی در اين زمينه شناخته می شود.
 
رسالت انجمن مواد جهش زای زيست محيطی ايران:
رسالت انجمن انسجام بخشی به فعاليت‌ها در زمينه مواد جهش‌زای زيست‌محيطی و گسترش مرزهای علمی در عين همگانی‌سازی آن از طريق آموزش و آگاهی رسانی تخصصی و عمومی و ايجاد تعامل و رقابت علمی بين پژوهشگران و متخصصين در اين زمينه است. 
 
گروه های هدف:
بخش حقوقی:
 • صنايع و شرکت‌های مرتبط
 • نهادهای سياستگذاری ،قانونگذاری ، نظارتی و اجرايی در هر دو بخش دولتی و عمومی
 • سازمان‌های مردم نهاد و انجمن‌های علمی
 • نهادهای آموزشی و پژوهشی
بخش حقيقی:
 • اعضای هيات علمی، کارشناسان و متخصصين مرتبط
 • دانشجويان
 • مردم (در بخش آموزش و آگاهی رسانی عمومی)
 
استراتژی انجمن:
 • مرجعيت در زمينه مواد جهش زای زيست محيطی و هماهنگسازی فعاليت ها
 • مکاتبه با نهادها و سازمان‌های مسئول برای شناساندن انجمن به عنوان يک بازوی علمی و هماهنگ کننده فعاليت‌ها در زمينه شناسايی و کنترل مواد جهش زای زيست محيطی در دو سال آتی
 • ايجاد شبکه غير متمرکز مدارک و اسناد فنی در زمينه مواد جهش‌زای زيست محيطی با کمک سازمان های مرتبط داخلی و بين المللی شامل طراحی شبکه در سال اول و راه اندازی آن در سه سال آتی
 • برنامه ريزی برای مشارکت در تدوين قوانين، مقررات، استانداردها و ضوابط مرتبط برای شناسايی و کنترل مواد جهش‌زای زيست محيطی
 
آموزش و آگاهی رسانی
 • آموزش و آگاهی رسانی عمومی
 • ايجاد شبکه آموزشی و آگاهی رسانی در قالب شبکه‌های موجود و روش‌های فراگير مبتنی بر اينترنت (برای مثال از طريق مدارس، داروخانه‌ها، روزنامه‌ها، صدا و سيما، وب و اينترنت، انتشار کتاب و نشريه، شبکه‌های بهداشت، ساير انجمن ها و ...) شامل طراحی و ايجاد زيرساخت‌ها در 2 سال آتی، توليد محتوا و گسترش در  5 سال آتی
 • استفاده از تجربيات سازمان های بين المللی، انجمن بين المللی، انجمن آسيايی و انجمن هاي  EMS ساير کشور ها

 

 • آموزش و آگاهی رسانی تخصصی
 • راه‌اندازی ميان رشته در زمينه مواد جهش‌زای زيست محيطی در مقطع کارشناسی ارشد در 5 سال آينده
 • تعريف درس و پيشنهاد آن به وزارت علوم يا گروه‌های آموزشی و پژوهشی و تهيه سرفصل و محتوا برای يک درس مرتبط قابل تدريس در رشته‌های گوناگون مرتبط در زمينه مواد جهش‌زای زيست محيطی در 2 سال آينده
 • برنامه‌ريزی برای ايجاد شبکه آزمايشگاهی در زمينه شناسايی و سنجش مواد جهش‌زای زيست محيطی در بخش‌های مختلف با همکاری ساير نهادهای مرتبط و اشخاص و شرکت‌های علاقمند در 3 سال آينده
 • برگزاری سالانه يک همايش علمی با حضور اعضا و متخصصين
 • برگزاری يک کنفرانس بين المللی با مشارکت انجمن بين‌المللی مواد جهش‌زای زيست محيطی در 5 سال آتی
 • برگزاری سالانه دو کارگاه تخصصی
 • برگزاری سه کارگاه تخصصی برای کارشناسان در سطح کشورهای منطقه
 • برگزاری نشست های موضوعی برای مخاطبان عام در جهت آگاهی رسانی و کاهش خطر
 • شرکت در کنفرانس‌ها و نشست‌های بين‌المللی و منطقه‌ای
 • راه اندازی کنفرانس دوسالانه دانشجويی در دانشگاههای مختلف (به صورت چرخشی)
 • راه‌اندازی و و انتشار نشريه علمی و پژوهشی انجمن در 2 سال آتی
 • راه‌اندازی خبرنامه اينترنتی در يک سال آتی و انتشار آن به صورت ماهانه
 • انتشار حداقل يک کتاب مرتبط در سال
 • ثبت و راه‌اندازی وب سايت انجمن در سال اول و راه‌اندازی پورتال انجمن با کمک وزارت علوم در 2 سال آتی و افزايش محتوای آن به ميزان حداقل 50 درصد در سال
 • ارائه محتوای وب سايت به زبان انگليسی در 2 سال آتی و افزودن زبان عربی به آن در 5 سال آتی
 • مشارکت و پاسخ‌گويی (با هدف افزايش تاثير گذاری از طريق ارتباطات موثر و مفيد با اعضا و نهادهای داخلی و بين المللی)
 • عضويت حقيقی: افزايش اعضای حقيقی سالانه 20 درصد در بخش غير دانشجويی و 30 درصد در بخش دانشجويی
 • عضويت حقوقی: حداقل 5 عضو حقيقی در سال اول و افزايش آن سالانه به ميزان 40 درصد در سال های بعد
 • عضوگيری فراگير به خصوص خارج از تهران به گونه‌ای که حداقل نيمی از اعضا ساکن تهران نباشند.
 • عضويت انجمن در ساير اتحاديه ها  و انجمن های مرتبط در سطح:
 • داخلی: عضويت در کليه انجمن‌های مرتبط در 5 سال آتی
 • عضويت در انجمن آسيايی مواد جهش‌زای زيست محيطی در سال اول
 • عضويت در انجمن بين‌المللی مواد جهش‌زای زيست محيطی در سال دوم
 • برقراری ارتباط با ساير انجمن‌های بين‌المللی مرتبط در 5 سال آتی
 • راه‌اندازی شعبه‌های منطقه‌ای و استانی در سال اول دو شعبه و افزايش سالانه يک دفتر
 • پاسخ‌گويی به موقع و مناسب به درخواست‌های اعضای انجمن با تاکيد بر ارتباطات از طريق محيط مجازی
 • مشارکت فعال ساير اعضای انجمن در فعاليت‌ها از طريق واگذاری وظايف و مسئوليت‌ها به آنها و برقراری ارتباط موثر و مناسب با آنها به گونه‌ای که در دو سال اول حداقل 60 درصد و در 5 سال آتی حداقل 80 درصد فعاليت‌ها (بجز فعاليت‌هايی که بر اساس قانون بر عهده اعضای هيات‌مديره است) توسط ساير اعضا بجز هيات‌مديره انجمن انجام شود.
 • را ه ا ندازی گروههای تخصصی بويژه گروههای دانشجويی در دانشگاههای مختلف
مشارکت در فعاليت‌های علمی و پژوهشی
 • ارائه خط مشی و ايده به اعضای انجمن در زمينه پروژه‌های پژوهشی مرتبط و درخواست برای فعاليت در اين زمينه شامل سال اول حداقل 5 ايده، و افزايش آن به 30 ايده در 5 سال آتی
 • تلاش برای برقراری ارتباط بين شرکت‌ها و صنايع و نهادهای مرتبط با اعضای انجمن جهت همکاری‌های علمی و پژوهشی
 • انجام پروژه‌های پژوهشی در زمينه مواد جهش‌زای زيست محيطی توسط اعضا با ذکر عضويت در انجمن شامل:
 • يک پروژه مرتبط توسط هر يک از اعضای غير دانشجويی در دو سال آينده و افزايش آن به سه پروژه در 5 سال آتی،
 • سه پروژه مشترک بين اعضا در دو سال آينده و افزايش آن به پنج پروژه در 5 سال آتی
 • اجرای يک پروژه ملی توسط انجمن در 5 سال آتی
 • مشارکت در يک پروژه بين‌المللی يا منطقه‌ای در 3 سال آتی و دو پروژه در 5 سال آتی
 • حمايت مادی و معنوی از فعاليت‌ها در زمينه‌های مرتبط با مواد جهش‌زای زيست محيطی
 • تقدير از برجستگان و نخبگان علمی و دانشجويی در زمينه مواد جهش زای زيست محيطی در همايش های سالانه، برنامه ريزی برای برقراری و اعطای جايزه سالانه به نام يکی از بزرگان اين علم در دو سال آتی، برنامه ريزی برای حمايت مادی و معنوی از پژوهش های دانشجويی در دو سال آتی با ايجاد ارتباط با صنعت و يا بخش دولتی برای تامين هزينه ها
 • کمک به شکوفايی استعدادهای جوان از طريق اعطای کمک‌های فنی و علمی و مالی در 5 سال آتی و مشارکت دادن آنها در فعاليت‌های انجمن
 • ارائه مشاوره به متقاضيان با تاکيد بر صنايع و نهادهای متقاضی
 • تنوع بخشی به منابع مالی و سرمايه‌ای
 • از طريق ايجاد تعهد در اعضا برای پرداخت حق عضويت
 • دريافت کمک‌های مالی از وزارت علوم
 • ترغيب ساير نهادها و شرکت‌ها و افراد به مشارکت در فعاليت‌های انجمن از طريق ارائه کمک‌های مالی و غيرمالی
 • دريافت کمک از نهادها و انجمن‌های بين المللی