اعضای هیئت موسس ( به ترتیب الفبا)

رديف نام و نام خانوادگی تخصص مرتبه علمی محل تدريس دانشگاهی محل کار
1 دکتر سپيده اربابی سم شناسی استاد آزاد اسلامی و علوم پزشکی تهران واحد علوم دارويی
2 دکتر جلال پور احمد سم شناسی استاد علوم پزشکی شهيد بهشتی دانشکده داروسازی
3 دکترسيد علی جوزی محيط زيست استاد آزاد اسلامی تهران شمال
4 دکتر محسن جهاشناهی نانوبيوتکنولوژی دانشيار دانشگاه صنعتی بابل دانشگاه صنعتی بابل
5 دکتر سميده خويی بيوفيزيک بيوشيمی استاديار علوم پزشکی ایران دانشکده علوم پايه
6 دکتر عبدالعزيز رستگار لاری ميکروبشناسی استاد علوم پزشکی تهران دانشکده علوم پايه
7 دکتر سيد مهدی رضايت سم شناسی استاد علوم پزشکی تهران و آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران و آزاد اسلامی
8 مهندس پريسا زيارتی شيمی معدنی استاديار آزاد اسلامی واحد علوم دارويی
9 دکتر امير سالمی شيمی تجزيه استاديار دانشگاه شهيد بهشتی پژوهشکده علوم محيطی
10 دکتر سيدجمال الدين شاه طاهری بهداشت حرفه ای استاد علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت
11 دکترعلی حسين صابری ژنتيک استاديار علوم پزشکی اهواز دانشکده پزشکی
12 دکتر عبدالامير علامه بيوشيمی استاد تربيت مدرس تربيت مدرس
13 دکتر محمود قاضی خوانساری سم شناسی استاد علوم پزشکی تهران دانشکده پزشکی
14 دکتر مهران محسنی کنترل غذا و دارو استاديار علوم پزشکی زنجان دانشکده داروسازی
15 دکتر سروش مدبری زمين شناسی پزشکی استاديار دانشگاه تهران دانشگاه تهران تربيت مدرس شيراز
16 دکتر جبرائيل نسل سراجی بهداشت حرفه ای استاد علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت
17 دکتر سيد حسين هاشمی مهندسی محيط زيست استاديار دانشگاه شهيد بهشتی پژوهشکده علوم محيطی

 

اعضاء هيات مديره، بازرسان و مدير داخلی

دومین دوره هیئت مدیره و بازرسین

رديف نام و نام خانوادگی سمت در انجمن تخصص و مرتبه علمی نشانی الکترونيکی
1 دکتر سپيده اربابی بيدگلی رئيس هيئت مديره استاد سم شناسی داروشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارويی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
2 دکتر سروش مدبری دبير و نايب رئيس هيئت مديره استاديار زمين شناسی دانشگاه تهران این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
3 دکتر طلعت قانع عضو اصلی و خزانه دار استادیار سم شناسی داروشناسی و دبیر ستاد مرکزی اطلاع رسانی داروها و سموم این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
4 دکتر سید مهدی رضایت عضو اصلی استاد سم شناسی داروشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
5 دکتر محمد کاظم کوهی عضو اصلی استاديار فیزیو توکسیکولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
6 مهندس شینا انصاری همدانی عضو علی البدل دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست و مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
7 مهندس لیلا پزشک عضو علی البدل کارشناس ارشد مديريت تکنولوژی و مدیر داخلی کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
8 دکتر معصومه حشمتی بازرس اصلی استادیار زیست سلولی مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارويی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
9 مهندس رابعه منهاج بنا بازرس علی البدل دانشجوی دکتری سم شناسی (گرایش محیط زیست) این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

اولین دوره هیئت مدیره و بازرسین

رديف نام و نام خانوادگی سمت در انجمن تخصص و مرتبه علمی نشانی الکترونيکی
1 دکتر سپيده اربابی بيدگلی رئيس هيئت مديره دانشيار سم شناسی داروشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارويی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
2 دکتر سروش مدبری دبير و نايب رئيس هيئت مديره استاديار زمين شناسی دانشگاه تهران این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
3 دکتر سيد حسين هاشمی عضو اصلی و خزانه دار استاديار مهندسی محيط زيست دانشگاه شهيد بهشتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
4 دکتر سميده خويی عضو اصلی دانشيار بيوفيزيک دانشگاه علوم پزشکی ایران این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
5 دکتر امير سالمی عضو اصلی استاديار شيمی تجزيه دانشگاه شهيد بهشتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
6 دکتر محمود ميرزايی عضو علی البدل استاديار شيمی فيزيک دانشگاه آزاد اسلامی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
7 مهندس رضا کاربخش عضو علی البدل دانشجوی دکتری تخصصی شيمی فيزيک دانشگاه زاهدان این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
8 دکتر معصومه حشمتی بازرس اصلی دکتری تخصصی زيست سلولی مولکولی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
9 مهندس ناديا احمدی بازرس علی البدل کارشتاس ارشد سازمان استاندارد ايران این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
10 مهندس ليلا پزشک مدير داخلی کارشناس ارشد مديريت تکنولوژی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

چارت سازمانی انجمن