1 - عضويت پيوسته:
 مؤسسان انجمن و کليه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته های محيط زيست،سم شناسی محيط زيست، سم شناسی سلولی مولکولی، ايمنی و بهداشت مواد غذايی، ژنتيک، انکولوژی، بهداشت محيط و حرفه ای، بيولوژی مولکولی، بيوشيمی، شيمی، بيوفيزيک، شيمی مواد غذايی، ميکروب شناسی، پاتولوژی، کنترل دارو و غذا، تغذيه، آب شناسی، زمين شناسی پزشکی، جنين شناسی، راديوبيولوژی، نانو تکنولوژی، بيوتکنولوژی، ايمونولوژی، توکسيکوژنوميکس، ارزيابی ريسک، آفت کشها  و رشته های وابسته باشند، می‌توانند به‌عضويت پيوسته درآيند. 
 
2 - عضويت وابسته:
اشخاصی که حداقل دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در يکی از رشته‌های مذکور در بند 1 شاغل باشند. 
 
3 - عضويت دانشجويی:
 کليه دانشجويانی که در رشته‌های محيط زيست، سم شناسی، سلولی مولکولی، ايمنی و بهداشت مواد غذايی، ژنتيک، انکولوژی، بهداشت محيط و حرفه ای، بيولوژی مولکولی، بيوشيمی، بيوفيزيک، شيمی مواد غذايی، ميکروب شناسی، پاتولوژی، کنترل ونظارت دارو، کنترل ونظارت غذا، تغذيه، آب شناسی، زمين شناسی، جنين شناسی، راديوبيولوژی، بيوتکنولوژی، نانو تکنولوژی، شيمی و  ايمونولوژي  به تحصيل اشتغال دارند. 
 
4 - عضويت افتخاری:
شخصيتهای ايرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمينه‌های مواد جهش زای زيست محيطی اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌باشند. 
 
5 - اعضای مؤسساتی (حقوقی)
 سازمانهايی که در زمينه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعاليت دارند می‌توانند به عضويت انجمن درآيند. 
تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در يکی از رشته‌های مذکور در بند 1 می‌توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
 تبصره 2: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.