نشانی دبيرخانه: تهران- خیابان دکتر شریعتی- ابتدای خیابان یخچال- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
نشانی دبيرخانه امور دانشجويی: تهران- خیابان دکتر شریعتی- ابتدای خیابان یخچال- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
 
تلفن همراه: 09018187539
 
تلفن ثابت: 88003470
 
فکس: 88003470
 
نشانی پست الکترونيکی: info@irems.ir 

.