نشانی دبيرخانه: تهران – خیابان دکتر شریعتی، ابتدای خیابان یخچال، واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی
نشانی دبيرخانه امور دانشجويی: تهران – خیابان دکتر شریعتی، ابتدای خیابان یخچال، واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی
 
تلفن/نمابر: 88923192-021
                88914687
نشانی پست الکترونيکی: info@irems.ir 
تماس با انجمن
نام و نام خانوادگی (*)
Please let us know your name.
ایمیل (*)
Please let us know your email address.
موضوع (*)
Please write a subject for your message.
متن پیام (*)
Please let us know your message.