• بهره مندی از رويداد سالانه انجمن، با لحاظ 50 درصد تخفيف؛
  • بهره مندی از دوره های آموزشی داخلی انجمن، با لحاظ 20 درصد تخفيف؛
  • بهره مندی از تورهای علمی انجمن، با لحاظ 10 درصد تخفيف؛
  • بهره مندی از جشنواره سالانه انجمن (رايگان)؛
  • بهره مندی از عضويت در گروه های تخصصی انجمن؛
  • بهره مندی از عضويت در وب سايت انجمن؛
  • بهره مندی از فضای تبليغاتی وب سايت انجمن (درج بنر و خبر)؛
  • دريافت اشتراک سالانه خبرنامه انجمن؛
  • دريافت گواهی عضويت در انجمن؛
  • . . .