مجمع عمومی سالانه انجمن مواد جهش­زای زيست محيطی ايران با حضور بيش از 60 نفر از اعضای پيوسته انجمن روز چهارشنبه مورخ 20 خرداد ماه  1394 با حضور نماينده کميسيون انجمن­های علمی وزارت علوم تحقيقات و فناوری سرکار خانم پورفرد در سالن آمفی تئاتر دانشکده داروسازی واحد علوم  داروئی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
پس از گزارش عملکرد سه ساله اولين دوره هيات مديره و تبيين دستاوردهای ملی و بين المللی آن  توسط خانم دکتر اربابی رياست انجمن و تصويب صورت­های مالی توسط اعضا، انتخابات هيات مديره و بازرس در حضور هيات رئيسه انتخابی برگزار گرديد.
در اين انتخابات 10 نفر جهت هيات مديره و 3 نفر به عنوان بازرس با معرفی خود اعلام امادگی نمودند سپس انتخابات  با نظارت نماينده محترم کمسيون انجمن­های علمی ايران، رياست سرکار خانم مهندس زيارتی عضو  هيات موسس انجمن و با همکاری سه تن از اعضای پيوسته انجمن برگزار شد و  اعضای انجمن به کانديدای مورد نظر خود رای دادند.
بدين ترتيب خانم­ دکتر سپيده اربابی موسس و دانشيار سم شناسی واحد علوم دارويی دانشگاه آزاداسلامی، آقای دکتر سروش مدبری موسس و استاديار دانشکده علوم دانشگاه تهران، دکتر محمد کاظم کوهی استاديار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دکتر سيد مهدی رضايت موسس و استاد سم شناسی داروشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران و خانم دکتر طلعت قانع استاديار و رئيس مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم سازمان غذا و دارو به عنوان اعضای اصلی و خانم­ها مهندس شينا انصاری از مديران ارشد سازمان حفاظت محيط زيست و مهندس ليلا پزشک مدير اجرايی انجمن به عنوان اعضای علی البدل هيات مديره جديد انتخاب شدند. همچنين خانم­ها دکتر معصومه حشمتی استاديار سلولی مولکولی واحد علوم دارويی به عنوان بازرس اصلی و مهندس رابعه منهاج بنا به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گرديدند.