اولين جلسه هيات مديره دوره جديد انجمن مواد جهش زای زيست محيطی ايران با حضور تمامی اعضا در صبح روز سه شنبه مورخ 94/05/06 در محل سالن جلسات ساختمان رياست واحد علوم دارويی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گرديد. لازم بذکر است اعضای هيات مديره و بازرسين جديد انجمن در انتخابات مجمع عمومی 20 خردادماه  1394 در حضور نماينده کميسيون انجمن های علمی وزارت علوم تحقيقات و فناوری و با آرا اعضای پيوسته انجمن تعيين گرديدند. 
اين جلسه با حضور اعضای اصلی و علی البدل هيات مديره خانم دکتر سپيده اربابی دانشيار سم شناسی واحد علوم دارويی دانشگاه آزاداسلامی، آقای دکتر سروش مدبری استاديار دانشکده علوم دانشگاه تهران، آقای دکتر سيد مهدی رضايت استاد سم شناسی داروشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، آقای دکتر محمد کاظم کوهی استاديار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، خانم دکتر طلعت قانع استاديار و رئيس مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم سازمان غذا و دارو، خانم مهندس شينا انصاری از دفتر پايش فراگير سازمان حفاظت محيط زيست و مهندس ليلا پزشک مدير داخلی کميته فناوری نانو سازمان غذا و دارو برگزار گرديد. در اين جلسه خانم دکتر معصومه هشمتی استاديار سلولی مولکولی واحد علوم دارويی بازرس اصلی و مهندس رابعه منهاج بنا بازرس علی البدل انجمن نيز حضور داشتند.
جلسه با سخنان خانم دکتر اربابی آغاز گرديد. ايشان در ابتدا ضمن خير مقدم به اعضای منتخب، در خصوص دوره قبل انجمن و دستاوردهای آن به ايراد سخنرانی پرداختند. ايشان ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف هيات مديره دوره قبل از اعضای جديد حمايت و همکاری بيشتر در جهت پيشبرد اهداف انجمن را خواستار شدند.
در ادامه هريک از اعضا به معرفی خود، سوابق علمی و اجرايی و توانايی های خود برای پيشبرد اهداف انجمن پرداختند. در ابتدا خانم دکتر قانع استاديار و رئيس مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم سازمان غذا و دارو ضمن معرفی فعاليت های مرکز فوق، پيشنهاداتی جهت کمک به دستيابی به اهداف انجمن ارائه نمودند. 
در ادامه آقايان دکتر کوهی و دکتر مدبری به معرفی خود پرداختند. سپس آقای دکتر رضايت استاد سم شناسی و دارو شناسی، رييس واحد علوم دارويی دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هيات موسس انجمن ضمن ابراز خرسندی از حضور در ترکيب هيات مديره جديد، قول همکاری و حمايت از فعاليت های انجمن را در واحد علوم دارويی و دانشگاه علوم پزشکی تهران را دادند. سپس خانم مهندس انصاری مدير دفتر پايش فراگير سازمان حفاظت محيط زيست به معرفی فعاليت های مرکز فوق پرداختند و پيشنهاداتی جهت ارتباط انجمن  با مرکز فوق و سازمان حفاظت محيط زيست را ارائه نمودند.
در ادامه هيات مديره منتخب دوره جديد انجمن نسبت به تقسيم وظايف اقدام نمودند. بدين ترتيب خانم دکتر سپيده اربابی و جناب آقای دکتر سروش مدبری رئيس و نايب ريس دوره قبل، به ترتيب به عنوان رئيس و نايب رييس اين دوره نيز انتخاب شدند. همچنين خانم مهندس ليلا پزشک به عنوان خزانه دار منتخب گرديدند.
در ادامه پس از بحث و بررسی در خصوص فعاليت های دوره جديد، مقرر گرديد در جلسه آتی هيات مديره نقشه راه دوره 3 ساله انجمن بر اساس سند راهبرد 5 ساله انجمن تدوين گردد.