مدیران اجرایی سمپوزیوم:

مهندس لیلا پزشک

مهندس علی قاسم زاده

 

اعضای کمیته اجرایی

دکتر نغمه شفایی

دکتر رابعه منهاج بناء

دکتر معصومه حشمتی

مهندس علی ابراهیمی پور

مهندس نرجس قوامی

مهندس محمد آقایی

مهندس زهرا شیرمحمدی

آهو افشاری نسب

محمد حاجی ملک

مهدیه بهرامی

زهرا کریمی

اکرم فتح آبادی

مهناز پورکشاورز

صدیقه امینی